Copyright

Aviso Legal - Condiciones Generales - PolĂ­tica de Privacidad - Copyrights

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin la autorización escrita de los titulares del copyright.
Prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos desta web sen a autorización escrita dos titulares do copyright.
Prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc web sense el permís escrit dels titulars del copyright.
Prohibited the total or partial reproduction of the contents of this web without the written authorization of the holders of the copyright.

LICENCIAS DE PAGO POR USO/LICENZAS DE PAGO POR USO/LLICÈNCIES DE PAGAMENT PER ÚS/PAY PER USE LICENSES:
www.cedro.org
www.conlicencia.com

DATOS IDENTIFICATIVOS/DADES IDENTIFICATIVES/IDENTIFICATION DATA:
Elena Gallego Abad (www.elenagallego.es)
correo@elenagallego.es

GENERAL CONDITIONS
These are the general conditions (hereinafter "General Conditions") governing the access, navigation and use of pages www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal (hereinafter the Web) as well as the responsibilities arising from the use of their content (hereinafter understood by "contents" texts, information , graphics, drawings, images, designs, codes, software, photographs, music, videos, sounds, databases, as well as any other creation protected by national laws and international treaties intellectual property).
It will be understood that the access or use of simple Web by the User implies adherence to this general conditions published at the time in accessing www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal
Then, the User must read these general conditions.
User is understood by the person who accesses, uses or participates in the services and activities of the Web.
Furthermore it is forbidden to modify, copy, redo, exploit, reproduce, publicly perform, upload files, post, transmit, use, process or distribute in any way form part or all of the contents includedwww.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal for public or commercial purposes, are not counted with the authorization Elena Gallego Abad or, where appropriate, the holder of the rights to which it relates.
  www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal not guarantee the reliability, utility, veracity or accuracy of the information provided through this page.
However, Elena Gallego Abad take all necessary measures, within its possibilities and the state of technology, to ensure the functioning of the web and prevent the existence and transmission of viruses and other components that may be harmful to the User.
In www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal the User could find links to other websites through different buttons, links, banners, etc ... Elena Gallego Abad does not have the authority nor the technical means nor humans needed to know, control or endorse any information, content, products or services provided by other websites to which links are set thiswww.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal

Consequently, the Web cannot assume any responsibility for any aspect relating to the website to which established a link from www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal, in particular, not limited and not limitation, on its operation, access, data, information, files, quality and reliability their products and services, their own links and / or any of its contents, in general.
The establishment of any kind of link by www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal to other websites unrelated not imply any kind of relationship, collaboration or dependency between Elena Gallego Abad and responsible for the foreign website.
Privacy Policy
  www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal get different information about visitors to the Web:
1. Domain name provider (ISP) and / or IP address that gives them access to the network.
2. Date and time of web access.
3. Web reference or "above" (from the Web that originates or access).
4. Number of daily visits to each section.

All this information is collected for the sole purpose of making statistics for the web. The data is totally anonymous, and are not enough to identify a specific User.
  www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal uses cookies, small data files that are generated in the computer of User and provide certain information to the system that generated pages, such as:
1. Date and time of the last time the User visited the web.
2. Elements of security for the integrity of the server that hosts the page.
User can prevent the generation of cookies by selecting this option in the browser. However, that action may interfere with the normal operation of the web. www.dragal.info,  www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.land, www.elenagallego.es, www.elenagallego.eswww.elenagallego.gal not liable the navigation problems that could generate such deactivation.

Copyrights Scripts (GNU / GPL):
© Elena Gallego Abad
Illustrations:
© Miguel Abad (www.miguelabad.com)
DRAGAL animations:
 © Miguel Abad (www.miguelabad.com)
 © Fiction Productions (www.ficcion-producciones.com/web/)
Pictures:
© Elena Gallego Abad

DRAGAL ® is a REGISTERED TRADEMARK

 

CONDICIÓNS XERAIS
Estas son as condicións xerais (en adiante " condicións xerais ") que regulan o acceso, navegación e uso das páxinas www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal (en adiante, a Web), así como as responsabilidades derivadas da utilización dos seus contidos (entendendo en adiante por "contidos" os textos, informacións, gráficos, debuxos, imaxes, deseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sons, bases de datos, así como calquera outra creación protexida polas leis nacionais e os tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial).
Entenderase que o acceso ou a simple utilización da Web por parte do Usuario implica a adhesión deste ás condicións xerais publicadas en cada momento no que acceda a www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal.
Daquela, o Usuario debe ler atentamente estas condicións xerais.
Enténdese por Usuario á persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades da Web.
Asemade está prohibido modificar, copiar, refacer, explotar, reproducir, comunicar publicamente, cargar arquivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuír de calquera xeito forma a totalidade ou parte dos contidos incluídoswww.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal  para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización de Elena Gallego Abad ou, no seu caso, do titular dos dereitos a que corresponda.
  www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal non garante a fiabilidade, utilidade, veracidade ou exactitude da información que se preste a través de esta páxina.
Non obstante, Elena Gallego Abad adopta todas as medidas precisas, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento da web e evitar a existencia e transmisión de virus e outros compoñentes que puidesen resultar perxudiciais para o Usuario.
En www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal  o Usuario podería atopar enlaces a outras páxinas web mediante diferentes botóns, enlaces, banners, etc... Elena Gallego Abad non ten a facultade, nin os medios técnicos nin humanos precisos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web aos que se establecen enlaces destewww.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal.
En consecuencia, a Web non pode asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á páxina web á que se estableza un enlace desde www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal , en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, os seus propios enlaces e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.
O establecemento de calquera tipo de enlace por parte www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal a outros sitios web alleos non implica que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre Elena Gallego Abad e o responsable do sitio web alleo.
Politica de Privacidade
  www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal obtén distinta información sobre os visitantes da Web:
1.- Nome de dominio do proveedor (ISP) e/ou dirección IP que lles proporciona acceso á rede.
2.- Data e hora de acceso á web.
3.- Web de referencia ou "referido" (Web desde a que se orixina o acceso).
4.- Número de visitas diarias a cada sección.

Toda esta información recóllese co único obxecto de confeccionar de estatísticas para a web. Los datos son totalmente anónimos, e non resultan abondo para a identificación concreta dun usuario.
  www.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal utiliza cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario e que aportan certa información ao sistema que xeran as páxinas, tales como:
1.- Data e hora da última vez que o usuario visitou a web.
2.- Elementos de seguridade para a integridade do servidor no que se aloxa a páxina.
O usuario pode impedir a xeración de cookies, mediante a selección desta opción no navegador. Sen embargo, esa acción pode interferir no normal funcionamento da web. wwww.dragal.info, www.dragal.es. www.dragal.eu,  www.dragal.cat, www.dragal.gal, www.dragal.us, www.elenagallego.es, www.elenagallego.euwww.elenagallego.gal non se responsabiliza dos problemas de navegación que tal desactivación puidese xerar.

Copyrights Scripts (GNU/GPL):
© Elena Gallego Abad
Ilustracións:
© Miguel Abad (www.miguelabad.com)
Animacións Dragal:
 © Miguel Abad (www.miguelabad.com)
 © Ficción Producciones (www.ficcion-producciones.com/web/)
Fotografías:
©Elena Gallego Abad

DRAGAL ® é unha MARCA REXISTRADA